switch in English
Натисни вагона за повече информация
3.29
Среда
Натисни вагона за повече информация
3.59
Практики
Натисни вагона за повече информация
3.35
Ефект
Натисни локомотива за повече информация
Обща оценка
3.39
Затвори
3.29

Среда

Тази област на изследване показва доколко законодателството в България и институционалната среда подкрепят и улесняват гражданското участие. Тя включва два индикатора: от една страна - законите, регламентиращи различните нива на участие – информиране, консултации и партньорство, а от друга – наличието на институции, мрежи и медии, създаващи условия за участие.

Основните изводи в резултат на проучванeто към 2015 година са, че законодателната среда в България създава основа за различни форми на гражданско участие, но с изключение на достъпа до информация, където има детайлна уредба, останалите форми (консултации, референдуми, граждански инициативи и други инструменти за диалог между институции и граждани) не са достатъчно добре регулирани.

Институционалната среда е оценена по-ниско от законодателната, което насочва към извода, че нормативната уредба не е достатъчно категорична и поради това дава възможност на институцииите да формализират процеса на гражданско участие.

3.59

Практики

Тази област цели да изследва доколко съществуват практики и инициативи на гражданско участие и доколко активни са самите граждани.

Основните изводи в тази сфера са, че съществува непознаване на същността и механизмите на различните форми на гражданско участие с изключение на виртуалните. Липсата на традиции и гражданско образование прави референдумите и общите събрания  неутвърдена форма на участие, но тя набира все повече сили – както и обществените консултации, които започват да привличат интереса на активните граждани и организации.

Гражданската активност през последните години се повишава. Като положителна тенденция се оценява създаденото „малцинство” активни граждани, които с действията си правят пробив в системата като демонстрират, че трябва да се участва, трябва да се протестира, трябва да се изразява позиция. Препятстващо гражданската активност и мотивация е обстоятелството, че от една страна, гражданите не знаят как да участват, а от друга страна, самата администрация действа на принципа на „препращането” по веригата или не предприема никакви действия.

3.35

Ефект

В рамките на тази област се изследва какъв е резултатът от предприетите граждански инициативи и водят ли те до промяна на средата – правна, социална и институционална.

Усещането за слабо и недостатъчно гражданско участие преобладава сред участниците в изследването. Същевременно се регистрира тенденция към увеличаване броя на инициативи и действия на граждански организации и неформални групи, както и примери за конкретни резултати – промяна в политики, разрешаване на казуси, отмяна на нормативни актове.

За да може да се твърди, че средата е променена в резултат на гражданските инициативи, трябва да има гражданско участие в сферите, в които се разпределя основния финансов ресурс. В противен случай бихме имали мимикрия на гражданско участие и то може да се сведе „брошка“ (украшение) на държавното управление, без това да води до каквато и да било промяна.

Информация за доклада

Методологията за измерване на Индекс на гражданското участие е разработена от Форум Гражданско Участие (ФГУ) в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП), с финансовата помощ на програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП и Фондация „Чарлз Стюарт Мот”. Идеята за разработването ѝ е вдъхновена от постоянната динамика на активността на гражданите и организациите в България.
Изтегли